Fiysiotherapie Bleekveld

Privacyregelement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van patiënten/cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt/cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de patiënt/cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
 • Wij willen graag uw (medische) gegevens elektronisch kunnen opvragen, ook ’s avonds en in het weekend. Met die informatie kunnen wij ervoor zorgen dat u betere zorg krijgt. Voor het opvragen van uw gegevens, maken wij gebruik van een beveiligd elektronisch uitwisselingssysteem. Via dit systeem kunnen zorgverleners snel en betrouwbaar medische gegevens inzien, alleen als dit voor uw behandeling nodig is. Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, mogen wij  niet zomaar uw gegevens delen. U moet hiervoor eerst toestemming geven. Wij leggen dit (alle verleende toestemmingen) vast in uw dossier. Vanaf dat moment mogen wij uw medische gegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld uw huisarts. Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen andere hulpverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Zorgverleners kunnen alleen die gegevens inzien, die voor hun beroepsgroep nodig zijn.
 • Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens.
 • Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten. Hun computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen. Een zorgverlener kan slechts op twee manieren toegang krijgen:  met een speciale pas en een wachtwoord of via een beveiligde koppeling vanuit het systeem van de zorgverlener.
 • Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd.
 • Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Wij gaan een behandelovereenkomst aan (WGBO), u geeft hiermee toestemming u te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken.
 • In het geval u van zorgverlener wilt veranderen heeft u het recht dat wij uw gegevens aan de nieuwe zorgverlener overdragen.

Voor zaken aangaande privacy en gegevensbescherming is Freek Maier onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Hij is hiervoor te bereiken in onze praktijk of via de mail (f.maier@bleekveld.nl

Fysiotherapie Bleekveld

ALGEMENE VOORWAARDEN trainingscentrum

1.Inschrijving

1.1

Voor het deelnemen aan ons trainingscentrum worden email en telefoonnummer gevraagd.  

1.2

De deelnemer kan op verzoek worden getest op lichaamssamenstelling en conditie. Aan de hand van de uitslag kan een individueel trainingsprogramma samengesteld. Deze test is niet verplicht en kan op verzoek herhaald worden. Test momenten zijn via de app te boeken.

2. Opzegtermijn

Voor een abonnement is de opzegtermijn 1 maand. Losse trainingen en strippenkaart trainingen dienen 8 uur van tevoren afgemeld te worden.

3. Betaling

3.1

Het trainingsgeld voor de losse trainingen, strippenkaart of abonnement wordt voldaan via iDeal of een automatische incasso.

3.2

De automatische incasso loopt via Pay.nl de algemene voorwaarden van deze partij kunnen voor betaling worden ingezien. Bij de eerste betaling voor het afsluiten van een abonnement gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van trainingscentrum Bleekveld en Pay.nl. Dit is tevens de machtiging voor de automatische incasso van het abonnement.

3.3

Bij gebrek aan digitale middelen zie punt 11.1

4. Trainingen

4.1

De trainingen vinden plaats onder professionele begeleiding van een fysiotherapeut of door het management gekwalificeerde trainer met vergelijkbare kennis en kunde.

4.2

De deelnemer is verplicht tijdens de trainingen een handdoek te gebruiken om de zittingen van de krachtapparatuur te beschermen. Tijdens het trainen dient de deelnemer schone sportkleding en schoenen te dragen.

5. Boeken van trainingen

5.1

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het boeken en annuleren van zijn/haar training(en). Trainingen kunnen enkele weken vooruit geboekt worden.

5.2

De deelnemer kan hulp vragen bij het boeken van zijn/haar training aan de trainer, wanneer deze niet beschikt over de (digitale)middelen om een training te boeken.

5.3

Trainingen kunnen herhaald voor onbepaalde of bepaalde tijd geboekt worden, wanneer een klant een abonnement heeft afgesloten.

5.4

In het geval van een strippenkaart of losse training zie punt 5.1

6. Afmelding voor een training

6.1

De deelnemer behoudt het recht gedurende 2 weken op het inhalen van een gemiste training, wanneer de training voor de vastgestelde tijd van 8 uur wordt afgemeld en mits er ruimte is op het gewenste inhaaltijdstip.

6.2

Het trainingscentrum kan bij onvoorziene omstandigheden een training annuleren. De deelnemer behoudt het recht om deze training in te halen op een ander tijdstip (zie punt 6.1) of indien een strippenkaart of losse training wordt het gebruik terug gestort.

7. Afmelding wegens langdurige ziekte

7.1

Indien de deelnemer als gevolg van een langdurige ziekte niet in staat is de trainingen te volgen, kan tot opschorting van de betalingsverplichting besloten worden. In de praktijk houdt dit in dat het abonnement voor bepaalde tijd wordt gepauzeerd.

8. Beëindigen van de overeenkomst

8.1

Opzeggen dient schriftelijk of per email naar trainingscentrum@bleekveld.nl.

8.2

Restitutie van trainingsgeld is niet mogelijk.

9. Vakantieperiode

9.1

Het trainingscentrum kent een vakantieperiode tijdens de schoolvakantie (juli-augustus). Tijdens deze periode is er een aangepast rooster. Deze zal ruim van tevoren kenbaar worden gemaakt en is dan zichtbaar binnen de app. Het is mogelijk dat reeds geboekte training in deze periode door ons worden geannuleerd. 

10. Aansprakelijkheid

10.1

Indien een deelnemer onder behandeling is van een huisarts of specialist dient dit, ter wille van de veiligheid en verantwoordelijkheid van de deelnemer, te worden gemeld aan de trainer/fysiotherapeut.

10.2

Trainingscentrum Bleekveld is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van een deelnemer.

11. Ten slotte

11.1

Voor deelnemers zonder email en/of internetbankieren zijn er aanvullende betalings- en boekingsvoorwaarden beschikbaar.

11.2

In gevallen waar de algemene regels niet in voorzien, beslist het management van het Trainingscentrum Bleekveld.