Bleekveld

Fysiotherapiepraktijk Bleekveld wil een voor iedereen toegankelijke fysiotherapiepraktijk zijn, waar patiënten in een prettige, schone en veilige omgeving, deskundige zorg, uitleg en begeleiding krijgen bij het werken aan hun gezondheid en welbevinden. Daarbij is het houdings- en bewegingsapparaat het  belangrijkste aangrijpingspunt.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW (naam, adres, woonplaats)gegevens, uw verzekering, BSN (BurgerServiceNummer), legitimatiebewijs en indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor mensen met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Belangrijk voor u om te weten dat:

 • De eerste afspraak bestaat uit een screening
 • Deze screening een gesprek is over uw klacht en uw gezondheidssituatie, waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling wenselijk is
 • Er eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaatsvindt tijdens de screening
 • Deze screening circa 15 minuten duurt
 • Er kosten zijn verbonden aan deze screening
 • Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet, dan zult u de kosten á 10,40 euro contant dienen te voldoen
 • Voor sommige verzekeraars deze screening als behandeling telt en dus in mindering wordt gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen
 • Uw huisarts door ons van de uitslag van de screening op de hoogte wordt gebracht
 • Indien uit de uitslag van de screening blijkt dat fysiotherapie voor u een adequate behandelvorm is, er een afspraak voor onderzoek/behandeling volgt
 • De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt
 • Dit onderzoek dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het maken van een behandelingplan omvat
 • Wie uw onderzoek en de eventuele verdere behandeling gaat doen wordt in onderling overleg bepaald, u kunt hierbij natuurlijk uw eventuele voorkeur kenbaar maken.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij deze eerste afspraak neemt u mee:

 • Verwijsbrief (tenzij DTF)
 • Uw ziektekostenverzekeringgegevens
 • Geldig identiteitsdocument

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de kosten van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht worden. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). Onze praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken en is tevens Plus-praktijk. De stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft het certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken ontwikkeld, dat als doel heeft de kwaliteit van de dienstverlening transparant te maken en te verbeteren.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt bij het onderzoeken en behandelen van patiënten.

Hygiëne

Wij verwachten van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere medewerkers, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de praktijkhouders. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek op de balie.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Voor zaken aangaande privacy en gegevensbescherming is Freek Maier onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Hij is hiervoor te bereiken in onze praktijk of via de mail (f.maier@bleekveld.nl)

Bekijk hier ons privacyreglement

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of  te laat geannuleerd worden, kunnen in rekening worden gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Niet roken

Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.

Niet reanimeren

U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn wij in alle gevallen verplicht dit te doen, tenzij u een niet-reanimeren verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit

24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de kosten van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht worden. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie).

Onze praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken en is tevens Plus-praktijk. De stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft het certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken ontwikkeld, dat als doel heeft de kwaliteit van de dienstverlening transparant te maken en te verbeteren.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.

Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt bij het onderzoeken en behandelen van patiënten.

Hygiëne

Wij verwachten van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere medewerkers, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de praktijkhouders.

Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

U vindt hierover informatie in het folderrek op de balie.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.